โครงการอบรมเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์

โครงการอบรมเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์

คณาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์เป็นวิทยากร ให้กับสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี ในการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 22 ตุลาคม 2563

แชร์ไปยัง FACEBOOK