ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563

 • สอบข้อเขียน : เวลา 09.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • แนวปฏิบัติ
  • ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ
  • สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน เชื้อไวรัส Covid-19
  • เตรียมปากกาและดินสอดำ 2B หรือมีความเข้มมากกว่าเพื่อใช้ในการทำการสอบ
  • เตรียมแสดงตนด้วยบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบล่าช้าเกินเวลา 30 นาทีหลังจากเวลาเริ่มการสอบ
 • รายวิชาที่ทำการสอบ ผู้สมัครทุกคนต้องสอบข้อเขียน 6 วิชา
  • วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน
  • วิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
  • วิชาภาษาไทย พื้นฐาน
  • วิชาสังคมศึกษา พื้นฐาน
  • วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
  • วิชาความถนัดทางการเรียนวิชาพยาบาล พื้นฐาน
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็ปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ https://nurse.rmutt.ac.th/
 • การตรวจร่างกาย : นำผลการตรวจสุขภาพ และผลการตรวจสารเสพติด จากคลินิค, โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ประกอบการสอบสัมภาษณ์
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็ปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ https://nurse.rmutt.ac.th/
 • รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเรียนออนไลน์ ทางเว็ปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ https://nurse.rmutt.ac.th/
 • ปฐมนิเทศและเปิดภาคการศึกษา : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK