รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รายละเอียดหลักสูตร คลิก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็น
  ผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
 • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก

ระยะเวลาการศึกษา 1ปี

 • ภาคทฤษฎี ทำการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง /1 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา ในระบบ Onlineในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID 19
 • ภาคปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการพยาบาลและ การฝึกภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยมีของหน่วยงานที่หลักสูตรกำหนด

สถานที่จัดการเรียนการสอน

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา : ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา : ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานในสถานบริการที่
ต้องการรับ ซึ่งโดยเฉลี่ยในสถานบริการสุขภาพของรัฐเริ่มต้นที่ 9,000-10,000 บาท ของภาคเอกชน 10,000-15,000 บาท (โดยไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลาตามกำหนดของสถานบริการที่กำหนดแตกต่างกัน )

จำนวนรับนักศึกษา : รุ่นละ  50  คน

ค่าใช้จ่าย : ตลอดหลักสูตร 50,000 บาท (สามารถกำหนดการจ่ายเป็นงวดได้ )

สถานที่ยื่นใบสมัคร และติดต่อสอถามข้อมูล

 1. สมัครด้วยตนเอง : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
 1. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครได้ที่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12110 (เขียนมุมขวาซอง “สมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาล”)

กำหนดการเปิดสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 (วันเปิดภาคเรียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 549 3109 ในวันเวลาราชการ

รับสมัคร : ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2563
สอบข้อเขียน : 31 ตุลาคม 2563
สอบสัมภาษณ์ : 7 พฤศจิกายน 2563
เปิดภาคการศึกษา : 30 พฤศจิกายน 2563

ส่งใบสมัคร และติดต่อสอถามข้อมูล

 1. สมัครด้วยตนเอง : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
 1. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครได้ที่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12110 (เขียนมุมขวาซอง “สมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาล”)

กำหนดการเปิดสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 (วันเปิดภาคเรียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) 

สนใจข้อมูลหลักสูตร คลิก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล – คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (rmutt.ac.th)

แชร์ไปยัง FACEBOOK