โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ.ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ อ.รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล อ.สุภาวดี นาคสุขุม ออกให้การบริการวิชาการ โดยเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง\”ความรู้เรื่องการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนและการตรวจสอบคุณภาพเกลือ ให้กับประชาชนในตำบลบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อบต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

แชร์ไปยัง FACEBOOK