ศึกษาดูงานบ้านพักเด็กและครอบครัว ปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศึกษาดูงานบ้านพักเด็กและครอบครัว ปทุมธานี ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 เพื่อหารือในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

แชร์ไปยัง FACEBOOK