ตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2562

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ต้นรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ในัวันที่ 15-16 กันยายน 2563

แชร์ไปยัง FACEBOOK