รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเรียงความวันแม่ \”หัวข้อแม่ของฉันคือที่หนึ่ง\”

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเรียงความวันแม่ \”หัวข้อแม่ของฉันคือที่หนึ่ง\” แก่นางสาวประภาภรณ์ เทพเนาว์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK