ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันรายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.

และให้ปฏิบัติราชการยังคณะพยาบาลศาสตร์ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK