ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา2563

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานและให้คำแนะนำในการปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 ราย

  1. ดร.อุไร นิโรธนันท์
  2. ผศ.อุษาษ์  โถหินัง
  3. นางสาวนาถสุดาโชติวัฒนากุลชัย
  4. นายนิยม  มาชมพู
  5. นางอัญชลี จันทาโภ
แชร์ไปยัง FACEBOOK