ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 นำทีมโดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ., ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล, ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

แชร์ไปยัง FACEBOOK