แจ้งผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลขอแจ้งผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

 

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK