ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

 • 25 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบสัมภาณ์ ผ่าน www.nurse.rmutt.ac.th
 • 25-27 มิถุนายน 2563 จัดส่งผลการตรวจร่างกาย และรข.01 เพื่อรับสิทธิ์กองทุนกรอ.
  ดาวน์โหลด เอกสาร รข.01 https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=358
 • 28-30 มิถุนายน 2563 บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า / ค่าบำรุงการศึกษา /ค่าลงทะเบียนเรียน https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
 • กรกฏาคม 2563 ทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2563 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
  \"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK