ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส โควิด-19 อ้างอิง (ประกาศ เลื่อนการจัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน) ขอให้ ผู้ทำการสอบทุกท่านดำเนินการดังนี้ 

 • เตรียมอุปกรณ์การสอบของตนเอง
  • ปากกา
  • ดินสอที่มีความเข้ม 2B หรือมากกว่า
  • ยางลบ
 • หลักฐานการแสดงตนเอง (บัตรประชาชน/บัตรที่มีรูป โดยราชการออกให้)
 • สวมใส่หน้ากากอนามัย
 • เว้นระยะห่างระหว่างการลงทะเบียน

ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป NRCP-AD-00-08
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อัตราเงินเดือน 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการและการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 • ประเมินการคัดเลือกครั้งที่ 1 (ข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี
 • ในวันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563

  • 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 1 เว็บไซต์  https://nurse.rmutt.ac.th/  : 13 มิถุนายน 2563
 • กำหนดวันทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฎิบัติเว็บไซต์  https://nurse.rmutt.ac.th/  : 13 มิถุนายน 2563
 • รับรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ : รอกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 025493119

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK