ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มาลี เกื้อนพกุล ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณ

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ความเชื่อด้านการป้องกันโรค และพฤติกรรมการป้องกันการระบาดของโควิด-19(Covid-19) ของนักศึกษาพยาบาล และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ

ชื่อเจ้าของผลงาน: ดร.มาลี เกื้อนพกุล

ประจำปีงบประมาณ : 2563

ภาพการประชุม http://www.ird.rmutt.ac.th/?p=19190

แชร์ไปยัง FACEBOOK