รับสมัคร\”พนักงานบริการทั่วไป\” ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัคร\”พนักงานบริการทั่วไป\” ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา 11,500 บาท

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เพชชายหรือหญิ อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีความสามารถในงานบริการด้านการดูแลรักษาความสำอาดภายในอาคาร การจัดและดูแลสวนภูมิทัศน์
 • มีความรู้ทางเทคนิค สามารถซ่อมแซม ตรวจสอบ บำรุงอาคารสถานที่เพื่อแจ้งส่งซ่อมบำรุงรักษากลับสู่สภาพสมบูรณ์
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกระตือรือร้น ต่อการปฏิบัติงานต่อหน้าที่
 • มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี
 • มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัวหรือทุพพลภาพ
 • ไม่ติดสารเทพติดต่างๆ

กำหนดการรับสมัคร

 • วันเวลารับสมัคร: 16-24 เมษายน 2562
  (วันที่ 24 เมษายน 2563 ปิดรับสมัครเวลาราชการ 16.30 น.)
  สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี 12110 โทร. 0 2549 3119
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 27 เมษายน 2563
 • วันสอบคัดเลือก: 28 เมษายน 2563 (ตั้งแต่เวลา 09.00 น.)
 • ประกาศผลสอบ: 29 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 2549 3123 และทาง https://nurse.rmutt.ac.th
 • รายงานตัวปฏิบัติงาน : วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (เวลา 08.30 น.)

ประกาศรับสมัคร\”พนักงานบริการทั่วไป\” ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK