ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 TCAS2 (Quota)

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ให้นำแบบฟอร์มการตรวจร่างกายนี้ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกาย เจาะเลือดและเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน (ไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากคลินิก) และผลประกอบการวินิจฉัยโรค ตามแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพนี้ และลงนามเป็นหลักฐานพร้อมทั้งประทับตรา
โรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ และให้นำเอกสารชุดนี้ ส่งทาง Email : Nursing@rmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2563 

ดาวน์โหลดผลตรวจร่างกายเพื่อประกอบการพิจารณา คลิก

\"\"


-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 1 เมษายน 2563 https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=343

\"\"

-อัพโหลดเข้าระบบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาผลการศึกษา เพิ่มเติมกรณีที่อัพโหลดไม่ครบถ้วน https://apply.rmutt.ac.th/register.php
ส่งผลตรวจร่างกายเพื่อประกอบการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2563 ได้ที่ : Nursing@rmutt.ac.th
-สอบสัมภาษณ์ 8 เมษายน 2563 ด้วยช่องทางออนไลน์ (ทางคณะจะดำเนินการติดต่อไปทางหมายเลขโทรศัพท์ผู้สมัคร เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ผ่านVDO Call)

โหลดโปรแกรมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ (microsoft teams)
Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=th
App Store: https://apps.apple.com/th/app/microsoft-teams/id1113153706?l=th

-ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 14 เมษายน 2563 ที่เว็ปไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์
-ยืนยันสิทธิ์ TCAS 22-23 เมษายน 2563 ได้ที่ MyTcas.com (ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ ถือว่าไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์ภายหลังไม่ได้)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 63 ที่เว็ปไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์
–บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 28 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563 ผ่านเว็ปไซต์
–ขึ้นทะเบียนประวัติ/อัพโหลดเอกสาร 15 พฤษภาคม 2563 – 7 มิถุนายน 2563 ผ่านเว็ปไซต์
-ส่ง รบ./เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 6-7 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี
-รายงานตัวเปิดภาคเรียน
 15 มิถุนายน 63

\"\"

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK