ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 TCAS2 (Quota)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 TCAS2 (Quota)

  • ประะกาศผลสอบสัมภาษณ์ 14 เมษายน 2563 ที่เว็ปไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์
  • ยืนยันสิทธิ์ TCAS 22-23 เมษายน 2563 ได้ที่ MyTcas.com (ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ ถือว่าไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์ภายหลังไม่ได้)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 63 ที่เว็ปไซต์ https://www.mytcas.com/
  • บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 28 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563 ผ่านเว็ปไซต์ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • ขึ้นทะเบียนประวัติ/อัพโหลดเอกสาร 15 พฤษภาคม 2563 – 7 มิถุนายน 2563 ผ่านเว็ปไซต์ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • ส่ง รบ./เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 6-7 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี
  • รายงานตัวเปิดภาคเรียน 15 มิถุนายน 63

ประะกาศผลสอบสัมภาษณ์

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK