โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่สายวิชาการ

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการอบรมโครงการจัดอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่สายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย นางสุรีพร เป็งเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมบรรยายให้อาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK