ประเมินผลแหล่งฝึก รพ.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นนทบุรี

คณาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าประเมินผลแหล่งฝึก รพ.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นนทบุรี ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

แชร์ไปยัง FACEBOOK