คณะผู้บริหาร ซีพี ออลล์ เยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ซีพี ออลล์ อ.ภาสประภา ตระกูลอินทร์ รองผู้บริหารประจำสำนักอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และคณะ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK