ขอแสดงความยินดี บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดี บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม : ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, นายประภาส ธนะ, นางสาวรัชพร ศรีเดช และนางนพภัสสร วิเศษ

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : \”พัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาลด้านความรู้ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ทางออนไลน์ในสถาบันการศึกษา\”

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ปีที่ 69 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK