ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสั่ง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 25 มีนาคม 2563
\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK