กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

» ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นกู้ยืมต่อเนื่อง  กยศ       กรอ 

» » เข้าระบบเพื่อจองคิวส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ทาง www.studentloan.rmutt.ac.th              พร้อมปริ้น  1  ฉบับ

      (ระบบเปิดให้นักศึกษาจองคิวในวันที่ 9 – 31 มีนาคม 2563)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง

1. แบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2563

    (ระบบเปิดให้นักศึกษาบันทึกแบบคำยืนยันได้ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)

2. หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ดาวน์โหลด)

3. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

     (ปริ้นจากระบบบันทึกกิจกรรมทาง  http://activity.rmutt.ac.th  และพิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – เมษายน 2563)

4. หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัว (บิดาและมารดา) ของผู้กู้ยืมฯ

    ทั้งนี้หนังสือรับรองรายได้ที่ใช้ให้ดูจากอาชีพ ดังนี้  

     4.1 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ (ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 60 วัน หรือสลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด ออกให้โดยหน่วยงานที่สังกัด) ใช้ฉบับจริง

     4.2 รับจ้างทั่วไป/เกษตรกร/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวอื่นๆ หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ

           (ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ดาวน์โหลด) รับรองโดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลงนามรับรองสำเนาด้วย) ไม่รับสำเนาบัตรหมดอายุ

     ** การรับรองรายได้ครอบครัว ต้องรับรองรายได้ทั้งบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดาและมารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน หรือเสียชีวิต

          ให้รับรองรายได้เฉพาะบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ส่งเสียนักศึกษาเท่านั้น

   – กรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน  ให้แนบสำเนาใบหย่า

   – กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต       ให้แนบสำเนาใบมรณบัตร

      กรณีไม่มีใบหย่าและใบมรณบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว (ดาวน์โหลด)

         รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลงนามรับรองสำเนาด้วย (ไม่รับสำเนาบัตรหมดอายุ)

ให้เขียนสาขาวิชา และ ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ที่ด้านบนหัวกระดาษ

อ้างอิง http://www.sd.rmutt.ac.th/?p=10668#more-10668

Facebook