ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 TCAS2 (Quota)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 TCAS2 (Quota)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 TCAS2 (Quota)

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) สำเร็จการศึกษาโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพฯ) จำนวน 21 จังหวัดหรือ โรงเรียนเครือข่าย 336 โรงเรียน (ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนคลิก)
 2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2563
 3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 4. โดยมีการเรียนตามแผนดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • ต้องมีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 5.  มีผลการสอบ O-Net
 6. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 7. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม
 8. ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30
 9. สอบสัมภาษณ์
 10. ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นำผลการตรวจสุขภาพ ตามแบบฟอร์มที่ www.nurse.rmutt.ac.th จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (ยกเว้นคลีนิค) มาประกอบการสอบสัมภาษณ์ด้วย คลิก https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=295

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 – 23 มีนาคม 2563 ผ่านระบบ https://apply.rmutt.ac.th/register.php

-ชำระค่าสมัคร 6 กุมภาพันธ์ 2563 – 23 มีนาคม 2563 ผ่านทางธนาคาร หรือบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่ระบบไว้ในใบแจ้งยอดทั่วประเทศ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 เมษายน 2563 https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=13975
-สอบสัมภาษณ์ 8 เมษายน 2563 ด้วยช่องทางออนไลน์ (ทางคณะจะดำเนินการติดต่อไปทางหมายเลขโทรศัพท์ผู้สมัคร)
-ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 14 เมษายน 2563 ที่เว็ปไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์
-ยืนยันสิทธิ์ TCAS 22-23 เมษายน 2563 ได้ที่ MyTcas.com (ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ ถือว่าไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์ภายหลังไม่ได้)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 63 ที่เว็ปไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 28 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563 ผ่านเว็ปไซต์
ขึ้นทะเบียนประวัติ/อัพโหลดเอกสาร 15 พฤษภาคม 2563 – 7 มิถุนายน 2563 ผ่านเว็ปไซต์
-ส่ง รบ./เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 6-7 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี
-รายงานตัวเปิดภาคเรียน
15 มิถุนายน 63

\"\"

ระบบรับสมัครนักศึกษา คลิก

 ดูข้อมูล : ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา คลิก

ข้อสงสัย/คำถามที่พบบ่อย คลิก

แชร์ไปยัง FACEBOOK