มอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

มอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2563
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
2.นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
3.นายวิรัช โหตระไวศยะ
4.นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ

แชร์ไปยัง FACEBOOK