ประกาศ การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อให้การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอาศัยอำนาจตามข้อ 60  ข้อ 67  ข้อ 68  และข้อ 94 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2550 จึงออกประกาศดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

  1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์
  2. ไม่เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา
  3. ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย (ถ้าเคยถูกลงโทษทางวินัยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า สองภาคการศึกษา ในวันปิดรับสมัครเลือกตั้ง และไม่อยู่ในระหว่างพักการศึกษา ในปีการศึกษานั้น)
  4. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.00
  5. ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสียหาย

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.(ในเวลาราชการ) ที่นักกิจการนักศึกษา นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์ 025493108 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

แชร์ไปยัง FACEBOOK