บรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

นายชนก จันทรสิทธิ์ นิติกร กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (ให้ยืมเรียนตลอดหลักสูตร)
แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563

แชร์ไปยัง FACEBOOK