กิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์พกพา (ยืมเรียนตลอดหลักสูตร)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์พกพา (ยืมเรียนตลอดหลักสูตร) แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 14 มกราคม ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK