ประชุมร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์กร คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์กร คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์กร คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นำทีมโดย คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ(สถาบันพี่เลี้ยง)

ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช (คณบดี)

ผศ.ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล (รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ

ผศ.ลาวัณย์ รัตนเสถียร (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK