ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรม 1 และ 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ยกระดับขีดความสามารถในการนำความรู้ และทักษะเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นไปใช้ได้
  • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยได้รับการรับรองความรู้ความสามารถอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • หากสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจะได้รับใบ Certificate ที่รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
  • ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบตารางการอบรม http://www.training.rmutt.ac.th/?p=3716
  • ภายในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 (รับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัดให้สิทธิตามลำดับการสมัคร)
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-2549-3085 โทรสาร 0-2549-3080

แชร์ไปยัง FACEBOOK