กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

ภาคเรียนที่ 2/2562

ให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อจองคิวส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินทาง www.studentloan.rmutt.ac.th พร้อมปริ้น 1 ฉบับ(ระบบเปิดให้นักศึกษาจองคิวในวันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2562)

**ให้นักศึกษาดูกำหนดการลงทะเบียนเรียน ก่อนจองคิว**  ปฏิทินการศึกษา

เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง

  1. แบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 2/2562   1  ฉบับ
  2. ใบบันทึกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-studentloan 1 ฉบับ (ถ้ากู้เฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องบันทึก)
  1. ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 1 ฉบับ
  2. ใบแสดงผลการเรียน (ปริ้นทั้งหมด)
  3. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา (รับรองสำเนาให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  4. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง (บันทึกในระบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Student Activity Transcript) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสามารถปริ้นได้ทาง https://activity.rmutt.ac.th/
  1. ใบจองคิวการส่งแบบคำขอกู้ยืม  1 ฉบับ

รายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่อง  กยศ   กรอ

เพื่อคุ้มครองข้อมูลให้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กรุณาติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล

Facebook