ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี 2562-2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี 2562-2563

 • ภาควิชาที่รับสมัคร
  • ตรวจสอบสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ที่ งานบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ 025493119
 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
 • การรับสมัครคัดเลือก
 • กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือก
  • รับสมัคร : ตลอดเวลา โทรสอบถามได้ที่ 0 2549 3119
 • เงื่อนไขการรับสมัคร
  • การสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
   • สามารถส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ E-mail : hr.nursing@rmutt.ac.th
   • หรือเอกสารทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล คลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12110
   • โทรสอบถามได้ที่ 025493123
  • ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ภาควิชา ของตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครแนบไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของคณะพยาบาลศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก
  • ทางเว็ปไซต์ https://nurse.rmutt.ac.th/  ภายหลังจากการสัมภาษณ์ภายใน 30 วัน
 • การบรรจุแต่งตั้ง
  • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านสอบคัดเลือก
  • บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้ยกเลิกไปหรือสิ้นไปเมื่อคัดเลือกครบกำหนด 1 ปี
  • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ต้องยืนยันเวลาและสามารถปฎิบัติงานได้ภายหลังการประกาศคัดเลือกและได้รับการแจ้งติดต่ออย่างเป็นทางการ ภายใน 60 วัน (ดูจากวันประทับตราของไปรษณีย์)

ใบสมัคร
\"\"

ประกาศ และเกณฑ์การรับสมัคร
\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK