ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2562 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

  • นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคนให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ดูรายชื่อและจำลำดับที่ของตนเอง

ลักษณะที่ 1 (กยศ.รายใหม่) , ลักษณะที่ 1 (กยศ.ย้ายสถานศึกษา) ,  ลักษณะที่ 2 (กรอ) 
เพื่อคุ้มครองข้อมูลให้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กรุณาติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล

คณะพยาบาลศาสตร์ นัดหมายเวลา 12.30 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

ถ้าไม่มาเข้าร่วมจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิไม่ประสงค์ขอกู้ยืม
**กองพัฒนานักศึกษาได้ทำหนังสือขอเวลาเรียนส่งให้ทางคณะของนักศึกษาแล้ว**
ขอความกรุณามาให้ตรงเวลา
**หมายเหตุ** ให้นักศึกษาสอบถามบิดา มารดาหรือผู้อุปการะ ว่าสะดวกจะไปเซ็นสัญญาที่ไหน
โดยให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1 ให้บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ นำสัญญากู้ยืมเงินไปเซ็นต่อหน้านายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตตามทะเบียนบ้านของตนเอง
2 ให้บิดา มารดา หรือผู้อุปการะนำสัญญากู้ยืมเงินมาเซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจกใบกำหนดส่งเอกสาร
3 ในวันปฐมนิเทศธนาคารกรุงไทยสาขารังสิต-นครนายก คลอง 6 จะมาให้บริการเปิดบัญชีให้แก่ผู้กู้รายใหม่ ถ้านักศึกษาต้องการจะเปิดบัญชีให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย

Facebook