ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ภาควิชาที่รับสมัคร
  • ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 7 อัตรา
  • ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 อัตรา
  • ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 อัตรา
  • ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 อัตรา
 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
 • การรับสมัครคัดเลือก
 • กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือก
  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
  • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร วันที่ 9-10 กันยายน 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 11 กันยายน 2562
  • สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฎิบัติการสอนทางด้านพยาบาลกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 12-13 กันยายน 2562
 • เงื่อนไขการรับสมัคร
  • การสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองและส่งกลับเอกสารทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล คลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12110
  • ผู้สมัครสอบคัดเลือกส่งเอกสารโดยการ Scan ใบสมัครและหลักฐานมายัง E-mail: hr.nursing@rmutt.ac.th และให้นำใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงมาในวันที่สอบคิดเลือก โทรสอบถามได้ที่ 025493123
  • ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ภาควิชา ของตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครแนบไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของคณะพยาบาลศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • การบรรจุแต่งตั้ง
  • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านสอบคัดเลือก
  • บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้ยกเลิกไปหรือสิ้นไปเมื่อคัดเลือกครบกำหนด 2 ปี
  • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ต้องยืนยันเวลาและสามารถปฎิบัติงานได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
 • การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
  • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องทำสัญญาจ้างตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการบริหารงานบุคคลคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559 และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงภาระงานซึ่งถอเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทำงาน

รายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร\"\"

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK