ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนให้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนให้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562

นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ปฏิบัติดังนี้

  1. ตรวจสอบรายชื่อ
  2. ตรวจสอบกำหนดการส่งเอกสาร
  3. เตรียมเอกสาร

3.1 ใบบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ผ่านระบบ e-studentloan ปริ้น       1   ฉบับ ถ้ากู้เฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องบันทึก ตัวอย่าง 
3.2 ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ปริ้น       1   ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 1   ฉบับ     
3.4 สัญญาหรือแบบยืนยันจำนวนเงิน ฯ ภาคเรียนที่ 2/2561 (ที่มหาวิทยาลัยแจกคืน)
3.5 ปากกาหมึกน้ำเงินคนละ  1  ด้าม

เขียนลำดับและหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองด้านบนเอกสารที่จะส่งทุกฉบับ

Facebook