ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนให้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนให้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562

นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ปฏิบัติดังนี้

  1. ตรวจสอบรายชื่อ
  2. ตรวจสอบกำหนดการส่งเอกสาร
  3. เตรียมเอกสาร

3.1 ใบบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ผ่านระบบ e-studentloan ปริ้น       1   ฉบับ

ถ้ากู้เฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องบันทึก             ตัวอย่าง

3.2 ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  ปริ้น       1   ฉบับ

3.3 สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา  1   ฉบับ

3.4 สัญญาหรือแบบยืนยันจำนวนเงิน ฯ ภาคเรียนที่ 2/2561 (ที่มหาวิทยาลัยแจกคืน)

3.5 ปากกาหมึกน้ำเงินคนละ  1  ด้าม

เขียนลำดับและหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองด้านบนเอกสารที่จะส่งทุกฉบับ

Facebook