ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์* โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
 2. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ระเบียนแสดงผลการการเรียนตัวจริง พร้อมสำเนา (ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 5หรือ6 ภาคการศึกษา) ขนาด A4 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. แฟ้มสะสมผลงาน หรือ สำเนาใบประกาศเกียรติคุณ (ถ้าต้องการแสดงให้กรรมการดู)
 6. การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2562
 • สอบสัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 2562
  • รายงานตัว 08.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง พย.บ.1-405
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 มิถุนายน 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ 17-18 มิถุนายน 2562 https://student.mytcas.com/th
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 มิถุนายน 2562
 • ส่งเอกสารสำหรับผู้ที่มีความประสงค์แบ่งชำระค่าลงทะเบียน,ค่าบำรุงการศึกษา ภายใน 20 มิถุนายน 2562 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949
 • บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 20– 24 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
 • ชำระค่าหอพัก จำนวน 24,000 บาท ต่อปีการศึกษา ที่หมายเลขบัญชี 946-0-45773-3 ชื่อบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2562
 • ลงทะเบียนเพื่อกู้ยืมได้ที่ เว็บไซต์ e-Studentloan
 • ตรวจร่างกาย นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ต้องเข้าตรวจร่างกาย เนื่องจากใช้ข้อมูล ผลการตรวจร่างกายเพื่อพิจารณาประกอบการสัมภาษณ์ ในวันที่สอบสัมภาษณ์
 • เข้าหอพัก 22 มิถุนายน 2562
 • ส่งเอกสารเพื่อกู้ยืม 23 มิถุนายน 2562
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 24 มิถุนายน
 • เปิดภาคการศึกษา 24 มิถุนายน 2562
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2549 3310
 • กำหนดการ: การสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
\"\"

https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949

แชร์ไปยัง FACEBOOK