ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่

 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B หรือมากกว่า ปากกา และยางลบ
 • บัตรแสดงตนในการเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้โดยที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน

ข้อปฏิบัติของนักศึกษา

 1. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตารางสอบและห้องสอบที่คณะ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ ประกาศไว้ หากไม่มาเข้าสอบตามตารางสอบและห้องสอบที่กำหนดถือว่าขาดสอบในลักษณะวิชานั้น
 2. ในกรณีผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายไม่เกิน 30 นาที จะเข้าสอบได้ตํอเมื่อได้รับอนุญาตจาก ผู้คุมสอบ และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกินกว่า 30 นาที จะไมํได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้คุมสอบตรวจทุกครั้งที่เข้าสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่มีเอกสารดังกล่าว ให้ผู้เข้าสอบ ขอหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะที่ผู้เข้าสอบสังกัดมาแสดง จึงจะเข้าสอบได้ และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ
 4. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งประจำตามที่นั่งสอบที่กำหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
 5. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
 6. ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องเขียนที่จำเป็นเกี่ยวกับการเขียนมาเอง เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้ บรรทัด ไม้ฉาก โปรแทรกเตอร์ วงเวียน เป็นต้น และไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจาก ผู้เข้าสอบอื่น เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากผู้คุมสอบ
 7. ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา บันทึก เอกสาร เครื่องคำนวณ อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีสูตรสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบในลักษณะวิชานั้นเข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้ในข้อสอบของลักษณะวิชานั้น และผู้เข้าสอบต้องจัดหามาเอง
 8. ระหว่างการสอบ ห้ามผู้เข้าห้องสอบพูดหรือติดต่อซึ่งกันและกัน หรือก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น เช่น สูบบุหรี่ ส่งเสียงดัง เป็นต้น
 9. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ เมื่อส่งสมุดคำตอบ และกระดาษคำตอบแล้ว จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ อีกมิได้
 10. การขอสมุดคำตอบ และกระดาษคำตอบเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบ หรือมีข้อสงสัยในการสอบ ให้ผู้เข้าสอบขอหรือสอบถามจากผู้คุมสอบเท่านั้น
 11. ห้ามฉีกหรือนำสมุดคำตอบ และกระดาษใด ๆ ที่แจกให้ในห้องสอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
 12. ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบได้ดำเนินการผ่านพ้นไปแล้ว ๖๐ นาที นับแต่เริ่มสัญญาณ ให้เข้าสอบและรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำตอบและกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว การขออนุญาตออกจากห้องสอบ ชั่วคราว หรือหลังระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรกให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้คุมสอบ
 13. หากผู้เข้าสอบต้องการส่งสมุดคำตอบ และกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาที่กำหนดไว้ ให้ยกมือขึ้นและรอ จนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำตอบ และหรือกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมิได้ทำข้อสอบให้ดำเนินการตามความในวรรคแรกเช่นเดียวกัน
 14. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลา ห้ามผู้เข้าสอบเขียนต่อไปอีก ให้ผู้เข้าสอบวางสมุดคำตอบ และกระดาษคำตอบนั้นไว้ บนโต๊ะของตน และรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำตอบ และกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้
 15. เมื่อผู้เข้าสอบได้ส่งสมุดคำตอบ และกระดาษคำตอบแก่ผู้คุมสอบเรียบร้อยแล้วผู้เข้าสอบต้องออกไปให้พ้น บริเวณห้องสอบทันที และไม่กระทำการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบอื่นที่กำลังสอบอยู่ บริเวณห้องสอบทันที และไม่กระทำการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบอื่นที่กำลังสอบอยู่
 16. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องสงสัยกระทำการทุจริต ให้ผู้คุมสอบมีอำนาจตรวจค้นผู้เข้าสอบได้
 17. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนประกาศนี้ หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบรายวิชาใด เมื่อได้ สอบสวนแล้ว ประธานกรรมการหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสอบมีอำนาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบรายวิชานั้น หรือสั่งไม่ ตรวจคำตอบรายวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะรายวิชาก็ได้ ถ้าการกระทำดังกล่าวในวรรคแรกเข้าลักษณะร้ายแรง อาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบต่อไปก็ได้
 18. กรณีกระทำการทุจริตโดยการคัดลอกคำตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้น ได้สมคบกันกระทำการทุจริต โทษสำหรับผู้กระทำการทุจริตในการสอบมี 3 สถาน ดังนี้
แชร์ไปยัง FACEBOOK