ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS5 (รับตรงอิสระ )

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) 
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
4. ตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5-6 เทอม

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 9 มิถุนายน 2562 ผ่านระบบ https://tcas.rmutt.ac.th/

-ชำระค่าสมัคร 30 พฤษภาคม 2562 – 9 มิถุนายน 2562 ผ่านทางธนาคาร
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 62
-สอบสัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 62
-ยืนยันสิทธิ์ TCAS 17-18 มิถุนายน ได้ที่ MyTcas.com
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 มิถุนายน 62
-ขึ้นทะเบียนประวัติ 20-24 มิถุนายน 62
-เปิดภาคเรียน 24 มิถุนายน 62

หลักเกณฑ์การรับสมัคร :ใช้ GPAX, สอบสัมภาษณ์ (ไม่สอบข้อเขียน) และ ผลการตรวจร่างกายเพื่อพิจารณาประกอบการสัมภาษณ์
กำหนดการ: การสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:

การเก็บเงิน: ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา

https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949
https://nurse.rmutt.ac.th/?p=5179
แชร์ไปยัง FACEBOOK