โครงการสวดมนต์สุขกายสุขใจ

โครงการสวดมนต์สุขกายสุขใจ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 พย.บ.1-105
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK