รับสมัคร และรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัคร และรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562

แบบคำขอสมัครและรายงานตัว นศท.
ติดต่อดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562 ณ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรอกข้อมูล คลิก

แชร์ไปยัง FACEBOOK