กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) เฉพาะนักศึกษา ผู้กู้รายเก่า

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) เฉพาะนักศึกษา ผู้กู้รายเก่า

ให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อจองคิวส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินทาง www.studentloan.rmutt.ac.th (ตัวอย่าง) พร้อมปริ้น 1 ฉบับ (ระบบเปิดให้จองคิวตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2562) ทั้งนี้ สามารถจองได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

   — ให้เขียนสาขาวิชา และ ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ที่ด้านบนหัวกระดาษ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง

  1. แบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2562   1  ฉบับ
  2. หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ดาวน์โหลด)    1  ฉบับ
  3. ใบแสดงผลการเรียน (ปริ้นภาพรวมทุกเทอม)
  4. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง(ปริ้นจากระบบบันทึกกิจกรรมทาง www.sap2.rmutt.ac.th  และพิจารณากิจกรรมจิตอาสา ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มิถุนายน 2562)
  1. หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัว (บิดาและมารดา) ของผู้กู้ยืมฯ

     ทั้งนี้หนังสือรับรองรายได้ที่ใช้ให้ดูจากอาชีพ ดังนี้   

5.1 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ  (ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 60 วันหรือสลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด ออกให้โดยหน่วยงานที่สังกัด) ใช้ฉบับจริง

5.2 รับจ้างทั่วไป/เกษตรกร/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวอื่นๆ หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ (ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ดาวน์โหลด) รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลงนามรับรองสำเนาด้วย) สำเนาบัตรห้ามหมดอายุ

** การรับรองรายได้ครอบครัว ต้องรับรองรายได้ทั้งบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดาและมารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน หรือเสียชีวิตให้รับรองรายได้เฉพาะบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ส่งเสียนักศึกษาเท่านั้น

*** กรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน  ให้แนบสำเนาใบหย่า

***  กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต       ให้แนบสำเนาใบมรณบัตร

กรณีไม่มีใบหย่าและใบมรณบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว (ดาวน์โหลด) รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐและลงนามรับรองสำเนาด้วย (ไม่รับบัตรหมดอายุ)

Facebook