ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS3 (รับตรงร่วมกัน)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS3 (รับตรงร่วมกัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)  
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
4. ตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม

จำนวน 20 ราย
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 29 เมษายน 2562
สมัครผ่านระบบ MyTcas.com
หลักเกณฑ์การรับสมัคร :ใช้ O-NET 30%, GAT 20%, PAT2 30%, GPAX 20%, สอบสัมภาษณ์(ไม่สอบข้อเขียน)และ ผลการตรวจร่างกายเพื่อพิจารณาประกอบการสัมภาษณ์

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=2397
แชร์ไปยัง FACEBOOK