ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ www.nurse.rmutt.ac.th
 • สอบสัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562
  • เวลา 09.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์
 • ยืนยันสิทธิ์ 24-25 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์
 • สละสิทธิ์ 26-27 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์
 • บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์
 • ติดต่อขอกู้กองทุน ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ ตามข้อมูลทาง https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949
 • อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562  ผ่านเว็บไซต์
 • เปิดภาคการศึกษา 24 มิถนายน 2561

เอกสารที่ต้องเตรียม

*หมายเหตุ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ให้ดำเนินการตรวจร่างกาย เจาะเลือดและเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (ไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากคลินิก) โดยนำเอกสารให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกายและผลประกอบการวินิจฉัยโรค ตามแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ และลงนามเป็นหลักฐานพร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ และให้นำเอกสารดังกล่าวมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK