ประกาศนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. สำหรับผู้ที่ขอกู้ยืมครั้งแรก

** ผู้กู้ยืมรายใหม่ ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (Pre-register) ทาง www.studentloan.or.th ให้เลือกการกู้แบบ กยศ.ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

** ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ให้ใช้รหัสผ่านเดิม ให้เลือกการกู้แบบเดิมที่เคยกู้ (กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก Reset รหัสผ่าน)

2. ให้นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าได้กู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 หรือลักษณะที่ 2  (ดูรายละเอียด)
3. บันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2562 ปริ้น    1 ฉบับ (เข้าไปบันทึกทาง www.studentloan.or.th)
4. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง

(นักศึกษาสามารถใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานภายนอก หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดได้ใน https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=64

ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ทั้ง 4 ข้อนี้ และดูประกาศกำหนดการส่งอีกครั้งทาง www.sd.rmutt.ac.th ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684

แชร์ไปยัง FACEBOOK