ประกาศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562(เฉพาะรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

ประกาศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562(เฉพาะรายเก่าในมหาวิทยาลัย)
ให้ผู้กู้ยืมเตรียมเอกสารดังนี้

 1. แบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2562 1 ฉบับ
 2. หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ดาวน์โหลด) 1 ฉบับ
 3. ใบแสดงผลการเรียน (ปริ้นภาพรวมทุกเทอม)
 4. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง(ปริ้นจากระบบบันทึกกิจกรรมทาง http://www.sap2.rmutt.ac.th และพิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มิถุนายน 2562)
 5. หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัว (บิดาและมารดา) ของผู้กู้ยืมทั้งนี้หนังสือรับรองรายได้ที่ใช้ให้ดูจากอาชีพ ดังนี้
  5.1 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ (ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 60 วัน หรือสลิปเงินเดือนๆ ล่าสุดออกให้โดยหน่วยงานที่สังกัด) ใช้ฉบับจริง
  5.2 รับจ้างทั่วไป/เกษตรกร/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวอื่นๆ หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ(ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ดาวน์โหลด) รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลงนามรับรองสำเนา) สำเนาบัตรห้ามหมดอายุ
  ** การรับรองรายได้ครอบครัว ต้องรับรองรายได้ทั้งบิดาและมารดาในกรณีที่บิดาและมารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน หรือเสียชีวิตให้รับรองรายได้เฉพาะบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ส่งเสียนักศึกษาเท่านั้น
  *** กรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน ให้แนบสำเนาใบหย่า
  *** กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรกรณีไม่มีใบหย่าและใบมรณบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว (ดาวน์โหลด) รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐและลงนามรับรองสำเนาด้วย (ไม่รับบัตรหมดอายุ)


ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และดูประกาศกำหนดการส่งอีกครั้งทาง www.sd.rmutt.ac.th
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562

แชร์ไปยัง FACEBOOK