ประกาศ การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อให้การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอาศัยอำนาจตามข้อ 60  ข้อ 67  ข้อ 68  และข้อ 94 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2550 จึงออกประกาศดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

  1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์
  2. ไม่เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา
  3. ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย (ถ้าเคยถูกลงโทษทางวินัยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า สองภาคการศึกษา ในวันปิดรับสมัครเลือกตั้ง และไม่อยู่ในระหว่างพักการศึกษา ในปีการศึกษานั้น)
  4. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.00
  5. ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสียหาย

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
(ในเวลาราชการ) ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

  • แถลงนโยบาย และวิสัยทัศน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  • ลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.  ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้อง พย.บ.1-105 ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • ประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
  • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ มีนาคม 2562

เอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK