แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

 

\"\"

*หมายเหตุ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ให้ดำเนินการตรวจร่างกาย เจาะเลือดและเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (ไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากคลินิก) โดยนำเอกสารให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกายและผลประกอบการวินิจฉัยโรค ตามแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ และลงนามเป็นหลักฐานพร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ และให้นำเอกสารดังกล่าวมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK