ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. ผ่านเว็บไซต์
 • สอบสัมภาษณ์ 5 มกราคม 2562 
  • เลขที่ 1-60 รายงานตัวเวลา 09.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์
  • เลขที่ 61-84 รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 10 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์
 • ยืนยันสิทธิ์ 30-31 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์
 • บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์
 • อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 18-30 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์
 • เปิดภาคการศึกษา 24 มิถนายน 2561

เอกสารที่ต้องเตรียม

*หมายเหตุ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ให้ดำเนินการตรวจร่างกาย เจาะเลือดและเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (ไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากคลินิก) โดยนำเอกสารให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกายและผลประกอบการวินิจฉัยโรค ตามแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ และลงนามเป็นหลักฐานพร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ และให้นำเอกสารดังกล่าวมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

 \"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK