ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
รอบ TCAS1 (PORTFOLIO)

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
4. ตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 เทอม

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 15 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบ tcas.rmutt.ac.th
หลักเกณฑ์การรับสมัคร : ใช้ GPAX, Portfolio, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)

แชร์ไปยัง FACEBOOK